Инструкция за експлоатация на алармена система SPECTRA

Инструкция за експлоатация на алармена система SP  или  Magellan

1. ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ПОД ОХРАНА: Преди да се включи системата под охрана трябва всички врати и прозорци да са затворени и да няма движение в охраняемите зони. В момента на набиране на кода, трябва да свети зелен светодиод (Status). Aкo сте набрали правилно Вашия код зеления светодиод (Status) мига и червения (Arm) светва постоянно и клавиатурата издава накъсан звук за потвърждение.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте допуснали грешка при въвеждането на кода клавиатурата издава продължителен звук (отхвърляне), червеният светодиод Armed не засветва. Грешката се изчиства с бутон CLEAR и въвеждате отново кода.

2. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА:
При влизане през входната врата, клавиатурата започва да издава звук, който е предупреждение, че трябва бързо да се въведе личния код. Ако след изключване на системата свети бутон MEM, това означава, че във ваше отсъствие е имало Аларма. Преглед на Алармите става чрез натискане на бутон Memory. Изчистване на паметта се извършва с бутон Clear.

3. ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМИТЕ:
Когато има технически проблем светва бутон TRBL. Натиска се TRBL и засветва някой цифров бутон.

1 – слаб акумулатор;
2 – слаби батерии безжични уст-ва;
3 – няма 220V;
4 – проблем в сирената;
5 – претоварен изход на сирена STAY – проблем пожарна зона;
6 – претоварен изход AUX BYP – загубен модул;
7 – неосъществена комуникация по ТЛФ MEM –загубена връзка с безжичен модул;
8 – неточен часовник TRBL - загубена клавиатура;
9 - темпер.

4. ПРЕПРОГРАМИРАНЕ НА ГЛАВНИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОД И НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КОДОВЕ: Въвеждайте режим "Програмиране". Натиснете [ENTER] + главен потребителски код. Чува се звук "потвърждение" и клавиш [ENTER] започва да мига, показвайки, че панелът е в режим на "Въвеждане на адрес" на главен потребителски код .Натиснете адреса на Главния потребителски код – в случая [000]. Чува се звук "Потвърждение". Клавиш [ENTER] започва да свети непрекъснато, показвайки, че системата е в режим "Въвеждане на данни". Въведете новия код + [ENTER].Чува се звук "Потвърждение" и системата се връща в режим "Въвеждане на адрес", [ENTER] започва да мига. Сега можете да въведете и адреса на останалите кодове, т.е. [001] до [048]. За програмиране на кодове, или да излезете от режим "Програмиране" натискате [CLEAR].

Пример: [ENTER] [Главен потребителски код] [000] [Нов главен потребителски код] [ENTER] [CLEAR].
[ENTER] [Главен потребителски код] [001 - 048] [Нов потребителски код] [ENTER] [CLEAR].

5. ИЗТРИВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОДОВЕ:

[ENTER] [Главен потребителски код] [001 - 048] [FORCE][FORCE][FORCE][FORCE][ENTER] [CLEAR].

6. СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА:

[TRBL][8][ЧАС,МИНУТИ] [ENTER] [CLEAR]
час и минути се въвеждат с по две цифри.