Инструкция за експлоатация на алармена система ESPRIT

Инструкция за експлоатация на алармена система ESPRIT 

1. ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ПОД ОХРАНА
Преди да се включи системата под охрана трябва всички врати и прозорци да са затворени и да няма движение в охраняемите зони. В момента на набиране на кода, трябва да свети зелен светодиод /Ready/. Ako сте набрали правилно Вашия код зеления светодиод /Ready/ мига и червения /Armed/ светва постоянно и клавиатурата издава накъсан звук за потвърждение.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте допуснали грешка при въвеждането на кода клавиатурата издава продължителен звук /отхвтрляне/, червеният свтодиод Armed не засветва. Грешката се изчиства с бутон CLEAR и въвеждате отново кода.

2. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА
При влизане през входната врата, клавиатурата започва да издава звук, който е предупреждение, че трябва бързо да се въведе личния код.Ако след изключване на системата свети бутон Memori, това означава, че във ваше отсъствие е имало Аларма.Преглед на Алармите става чрез натискане на бутон Memory. Изчистване на паметта се извършва с бутон Clear или два пъти се набира код за достъп.

3. ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМИТЕ
Когато има технически проблем светва бутон TRBL което означава, че няма 220 V.Ако системата е ESPRIT 728 и по-висок номер ще засветне при натискането на TRBL и някой цифров бутон:

1 – слаб акумулатор;
2 – няма 220V;
4 – проблем в сирената;
5 – претоварен изход на сирена;
6 – претоварен изход AUX;
7 – неостществена комуникация по ТЛФ;
8 – неточен часовник;
9 - тампер;
10 – отпадане на ТЛФ линия;
11 – проблем пожарна зона.

5. ПРЕПРОГРАМИРАНЕ НА ГЛАВНИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОД И НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КОДОВЕ
Въвеждайте режим "Програмиране". Натиснете [ENTER] + главен потребителски код. Чува се звук "потвърждение" и клавиш [ENTER] започва да мига, показвайки, че панелът е в режим на "Въвеждане на адрес" на главен потребителски код. Натиснете адреса на Главния потребителски код – в случая [1]. Чува се звук "Потвърждение". Клавиш [ENTER] зопчва да свети непрекъснато, показвайки, че системата е в режим "Въвеждане на данни". Въвдете новия код + [ENTER]. Чува се звук "Потвърждение" и системата се връща в режим "Въвеждане на адрес", [ENTER] започва да мига.Сега можете да въведете и адреса на останалите кодове, т.е. [2] [3] [4] [5] [6] [7] или [8]. За програмиране на кодове, или да излезите от режим "Програмиране" с натискане на [CLEAR] или [ENTER]: за новите версии главен код 00; потребителски 01….

адрес [1] – Главен потребителски код – (приоритет 2) адрес [00]
адрес [2] – Потребителски код 1 – (приоритет 3) адрес [01]
адрес [3], [4], [5], [6], [7], [8] – Потребителски кодове –(приоритет 4) адрес [02]

6. ИЗТРИВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОДОВЕ :
Ако в режим на програмиране е въведен адрес потребителски код, натискането на клавиши [2 ND] + [ENTER] ще изтрие съответния код.

7. СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА:
[MEM][главен код][час мин.][ENTER]