Инструкция за експлоатация на алармена система SP или Magellan

Инструкция за експлоатация на алармена система SP  или  Magellan

1. ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ПОД ОХРАНА: Преди да се включи системата под охрана трябва всички врати и прозорци да са затворени и да няма движение в охраняемите зони. Aкo сте набрали правилно Вашия код зеления светодиод /Status/ мига и червения /Arm/ светва постоянно и клавиатурата издава накъсан звук за потвърждение.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте допуснали грешка при въвеждането на кода клавиатурата издава продължителен звук /отхвърляне/ , червеният светодиод Armed не засветва. Грешката се изчиства с бутон CLEAR и въвеждате отново кода.

2. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА: При влизане през входната врата , клавиатурата започва да издава звук , който е предупреждение , че трябва бързо да се въведе личния код.Ако след изключване на системата свети бутон MEM , това означава , че във ваше отсъствие е имало Аларма .Преглед на Алармите става чрез натискане на бутон Memory . Изчистване на паметта се извършва с бутон Clear.

3. ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМИТЕ: Когато има технически проблем светва бутон TRBL. Натиска се TRBL и засветва някой цифров бутон.

1 – слаб акумулатор;
2 – слаби батерии безжични уст-ва;
3 – няма 220V;
4 – проблем в сирената;
5 – претоварен изход на сирена STAY – проблем пожарна зона;
6 – претоварен изход AUX BYP – загубен модул;
7 – неосъществена комуникация по ТЛФ MEM –загубена връзка с безжичен модул;
8 – неточен часовник TRBL - загубена клавиатура;
9 - темпер.

4. ПРЕПРОГРАМИРАНЕ НА ГЛАВНИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОД И НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КОДОВЕ: Въвеждайте режим “Програмиране”. Натиснете [ENTER] + главен потребителски код.” Чува се звук “потвърждение и клавиш [ENTER] започва да мига , показвайки , че панелът е в режим на “Въвеждане на адрес” на главен потребителски код .Натиснете адреса на Главния потребителски код – в случая [001] . Чува се звук “Потвърждение” . Клавиш [ENTER] започва да свети непрекъснато , показвайки , че системата е в режим “Въвеждане на данни” . Въведете новия код + [ENTER] .Чува се звук “Потвърждение” и системата се връща в режим “Въвеждане на адрес”, [ENTER] започва да мига.Сега можете да въведете и адреса на останалите кодове , т.е. [001] до [048] .За програмиране на кодове , или да излезете от режим “Програмиране” натискате [CLEAR].

Пример:
[ENTER] [Главен потребителски код] [001] [Нов главен потребителски код] [ENTER] [CLEAR].
[ENTER] [Главен потребителски код] [002 - 048] [Нов потребителски код] [ENTER] [CLEAR].

5. ИЗТРИВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОДОВЕ:

[ENTER] [Главен потребителски код] [002 - 048] [FORCE][FORCE][FORCE][FORCE][ENTER] [CLEAR].